כוחה של תפילה

לכמה צרות אנו עדים בדור הזה – שמד רוחני, פיגועים, הפצצות, יריות, משפחות הרוסות. המחלה הקשה – שפעם היה נדיר ששומעים על מישהו שחלה בה, ואילו עכשיו היא התפשטה כמו שפעת. מקרי רצח, הפשע שגדל והכפיל את עצמו, הסמים הנוראים שהם שואה ממש, נישואי תערובת, לכולם קשים החיים – הכל גלוי לכולם וכולם מבינים שעם ישראל זקוקים להרבה תפילות.

מובא בספר המידות: כשיש דין על ישראל, חס ושלום, לפעמים מתעכב הדין על ידי ראש הדור ולפעמים על ידי כל הדור. פירוש הדברים, שלפעמים הצדיק הוא הממתיק את הדין ולפעמים כל הדור ממתיק את הדין, והיום זה ברור שזה התפקיד של כל עם ישראל להתפלל על עם ישראל ולהמתיק את הדין.

מובא בזוהר הקדוש: שכשיצא נח מן התיבה וראה כל העולם חרב התחיל לבכות עליו ואמר לבורא עולם: הרי אתה נקרא רחום, היה לך לרחם על בריותך. אמר לו הקב"ה: רועה שוטה, בשביל מה הודעתי לך על המבול 120 שנה קודם? לא בשביל שתתפלל על הדור ותבקש עליו רחמים? למה רק עכשיו כשכבר נחרב העולם נזכרת לבקש רחמים?

לכן מובן שצריכים כולנו להקדים תפילה לצרה לעמוד ולבקש רחמים על הדור, וכל שכן כאשר כבר הצרות הן מציאות קשה שאין להתעלם מהן וצריכים כולנו להרתם, כל אחד כפי כוחו ויכולתו לעמוד בתפילה ותחנונים לבורא עולם שיבטל את כל הגזרות הקשות ויגאל אותנו בחסד וברחמים .

עוד צריכים לדעת, שבית המקדש השני שנחרב בגלל שנאת חינם עד היום לא נבנה, ואילו הבית הראשון שנחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, נבנה אחרי שבעים שנה. מובן אם כן, ששנאת חינם גרועה אלפי פעמים יותר מאלו העבירות הנוראות שעליהם נאמר יהרג ולא יעבור.

שנאת חינם היא גרועה כל כך שאפילו התורה שיש לה כח להציל מעונשן של העבירות החמורות ביותר אין בכוחה להציל מעונשה של שנאת חינם! ועתה בעוונותינו הרבים, לא רק שהתורה לא מצילה משנאת חינם אלא משתמשים בה כסיבה לשנאת חינם, שכל קבוצה חולקת על השניה, ישיבה על ישיבה וכד'.

אז מה היא העצה? איך נינצל מכל הגזרות הקשות? מכל המצב הנורא הזה שאנו נמצאים בו בגשמיות וברוחניות?

התקנה לכל זה היא העצה הנפלאה שאנו זוכים להפיץ כבר תקופה ארוכה – שכל אחד יקבל על עצמו בקבלה חזקה להתפלל כל יום עשר דקות על עם ישראל!

למה זו כזו עצה טובה? כי כתוב בספר המידות, שכל מי שמתפלל במסירות נפש על ישראל כולם אוהבים אותו, ממילא מי שיתפלל כל יום על עם ישראל כולם יאהבו אותו, וככל שיותר אנשים יעשו זאת יותר, תרבה האהבה של ישראל זה לזה וזה יעשה תיקון לעוון החמור שבגללו אנו סובלים אלפיים שנה.

לכן צריך גם כל אחד מלבד מה שמתפלל בעצמו בכל יום עשר דקות על עם ישראל, להפיץ את העניין הזה ולהשפיע על כמה שיותר אנשים לקבל על עצמם עשר דקות אלו.

כל אחד צריך להבין שיש עליו חיוב להתפלל כל יום על עם ישראל שהבורא יביא את הגאולה ברחמים, בלי פצצות ובלי צרות, כי אם יש כאלה צרות צריכים להבין שזה מהשם יתברך כדי שנחזור בתשובה, וכאשר נבקש מהבורא שבכח התפילות הללו יחזרו כולם בתשובה לא יהיה צורך בצרות אלו בשביל לעורר את עם ישראל.

כולם אומרים בפה שצריכים להתפלל על עם ישראל, אבל במציאות אינם מתפללים מספיק בכלל, כי כל אחד עסוק בבעיות שלו ובבלבולים שלו, אבל אם כל אחד יקבל על עצמו בקבלה חזקה להתפלל כל יום לפחות עשר דקות על עם ישראל, אזי השם יתברך יתן לו את הכח לכך והוא יראה שגם הצרות האישיות שלו פוחתות והולכות, כי מי שמתפלל על עם ישראל נמחלים לו כל עוונותיו.

וצריכים בעיקר להתפלל על כך שעם ישראל יזכו כולם לעשות תשובה, ובזכות התפילות של האנשים הפשוטים תבוא הגאולה ברחמים.כי צריכים לדעת שאם מתפללים על איזה אדם שיזכה לישועה והוא לא ראוי לישועה זו, אזי זה שמתפלל עליו נענש בשביל כך. רק אם הוא מתפלל על אותו אדם שיחזור בתשובה, אזי גם התפילה על אותה ישועה מתקבלת. לכן צריכים לעמוד יום יום לפני השם ולהתחנן מלפניו להחזיר את עם ישראל בתשובה, שיאמינו בו, שיתרגלו לדבר עם השם, שישמרו שבת, שיניחו תפילין, ישמרו תורה ומצוות, שיטעמו את טעם החיים היפים של התשובה וכו'.

וצריכים להתפלל הרבה על ההפצה, שיזכו כל עם ישראל שיגיעו לידם ספרי רבינו הקדוש ושילמדו בהם ויקיימו את העצות, ובפרט שיגיעו לידם הדיסקים הנפלאים המלאים באמונה שאלפי אנשים ששמעו אותם השתנו להם כל החיים, כי יש בהם שכל נפלא ודעת נפלאה של אמונה, והדיבורים הפשוטים והמתוקים שבהם מדברים אל כל אחד ואחד ומלמדים אותו שהוא לא לבד, שיש בורא ומנהיג לעולם ושכל אחד יכול לפנות אליו ולדבר איתו ולפתור כך את כל הבעיות שיש לו בגוף ונפש, ועוד ועוד עצות נפלאות ומתוקות, אמיתיות ונכונות השייכות לכל אחד ולחיים שלו בכל מה שהוא עובר.

הנה עכשיו ממש בימים אלו יוצאים צוותי ההפצה של הישיבה המכונים בשם צ.ה.ל – צבא ההפצה לישראל – לכל הישובים המופצצים ומפיצים שם תיקונים כלליים ודיסקים וספרים, ומעודדים את עם ישראל ומדברים איתם על אמונה, והכל במסירות נפש תוך כדי לקיחת סיכונים. וכבר ספרו כמה מפיצים על טילים שעברו כמה מטרים מהם והתפוצצו לידם ממש – בעיר שדרות, בחיפה, ובטבריה ועוד. וכל זה אינו עוצר אותם מלצאת כל יום לכל אותם המקומות ולעוד מקומות ברחבי הארץ לבשר את בשורת האמונה ולהפיץ את דעת השם.

לכן מי שיכול לצאת להפצה ולהרבות זכויות בישראל – אשריו ואשרי חלקו, אין דבר גדול מזה, ואין דבר שיותר ממתיק את הדינים מזה. כי כשהקדוש-ברוך-הוא רואה את כל הפעולות הללו, ורואה שעם ישראל לוקחים את הדיסקים ומקבלים על עצמם לדבר עם השם, להגיד תיקון כללי וכד', הרי יש לו תשובה לכל המקטרגים שהנה עם ישראל חוזרים בתשובה ואין צורך לגזור גזרות רעות כלל.

ומי שאינו יכול לצאת בגופו צריך על כל פנים להשתתף במשהו, וצריך לעזור בכל צורה שיכול, אם בממון – שיתן האדם את כל המעשרות שלו להפצה! אין שימוש נכון יותר לכספי המעשרות מאשר ההפצה. ואם בתפילה – שיעמוד כל יום לפחות עשר דקות ואף יותר להתפלל על עם ישראל. או בכל צורה שהיא, העיקר שיהיה לו חלק ולא ישב מנגד כשרואה את צרתם של ישראל.

וכן אנו חוזרים ופונים לכל אחד ואחת – לקבל על עצמו בכל יום להתפלל עשר דקות על עם ישראל חוק ולא יעבור! ובזה יבטיח שהוא את שלו עושה בשביל עם ישראל, ובטח גם תרבה האהבה בינינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.