סגולות לכניסה לדירה חדשה

א. סגולה גדולה למי שרוצה לבנות בית, שיזכיר בפיו שבונה בית זה לעבודת הקב"ה, ועי"ז זוכה שה' משרה עליו סייעתא דשמיא, ומקדים להכניס לביתו את קדושתו. (זוה"ק פר' תזריע דף נ' סע"א).

ב. מי שבונה בית חדש, יאמר פסוקים מתהילים פרק קי"ט לפי האותיות הבאות: מ'ם, יו'ד, שי'ן, עי'ן, ר'יש. שהן יחד תיבת "מישער", שהיא הקליפה הממונה להחריב את הבית, ה' יצילנו. ועל ידי אמירת פסוקים אלו, ירחיק הקליפה מביתו. (סגולות ישראל ב, יב).

ג. סגולה שהבית יישאר על עומדו עד עולם ושלא יחרב, להשאיר מול פתח הבית, מקום ללא סיד בגודל 48 ס"מ על 48 ס"מ, זכר לחורבן. (מועד לכל חי י, צה בשם אביו).

ד. בכניסתו הראשונה לביתו, יכניס קמח, שמן וסוכר, וזה לסימן ברכה ופרנסה טובה בביתו. (אביעה סגולות עמ' 43 ממרת אימו).

ה. בכניסתו לדירה חדשה, יאמר "ברוך אתה בבואך", ויכווין בשם הקדוש בא"ב, ששם זה מסוגל להצלחה. וגם יאמר הפסוקים והתפילה המובאים בספר "ברית עולם" בסדר חנוכת הבית. ואחר כך יתן צדקה, ויכווין להצלחת הבית. (סגולות ישראל ב, יח).

ו. חשוב ביותר, לערוך בלילה הראשון לכניסתו לדירתו החדשה, עוד בטרם שילון בה אפילו לילה אחד, סדר לימוד "חנוכת הבית" שתיקן מרן החיד"א זצ"ל, כמובא בספר "ברית עולם", להברחת המזיקין מהבית. וגם הגר בשכירות יערוך את סדר לימוד חנוכת הבית.

ז. יש נוהגים לשחוט זוג תרנגולים זכר ונקבה בבית החדש, ונותנים העופות לעניים.(עיין שו"ת יחוו"ד ח" סי' נ).

ח. אם ירצה שלא יהיה בבית שום נזק, ישים חיטה חדשה בתוך שקית, ויקח מהחיטה הזאת, וישים בחלונות ובפתחי הבתים, ויאמר: "הריני עושה בזה מעקה של ברזל להישמר". (מראה הילדים ד, יג).

ט. מובא בתלמוד, סגולה שלא תהיה שריפה בבית, שאדם ילמד בביתו בכל לילה.