סגולות מאת חכם ששון מזרחי זצ"ל

א. פעם באו לרבינו זוג שזה תשע עשרה שנים לא זכו להיפקד בפרי בטן, אמר להם רבינו, שישנו את שמו של הבעל, ועל ידי כך יזכו לבנים זכרים, וכך היה, שינו את השם ולאחר שנה נפקדו בבן זכר. ופעם אחרת, הייתה ילדה חולה שנלאו הרופאים מלרפותה, אמר רבינו שישנו את שמה, שינו את שמה, ובאורח פלא הילדה החלה להראות סימני שיפור עד שנתרפאה כליל בס"ד. [מרן רבינו עובדיה יוסף בספרו "חזון עובדיה" (אבלות, ח"א עמוד כח) כתב בשם המקובלים, שאין לשנות שם, רק להוסיף שם].

ב. באחד הימים ניגש אברך לבית רבינו וסיפר לפניו שאשתו כבר כמה פעמים התעברה והפילה, אמר לו רבינו: "כשתתעבר, תאמר בכל יום ג' פעמים מזמור 'יושב בסתר עליון', ועל ידי כך תילד וולד חי וקיים בעתו ובזמנו", וכך היה. (במקרה אחר, הורה רבינו שתוסיף ותאמר ג' פעמים מזמור כ"ט שבתהילים).

ג. כאשר בא לרבינו אברך להתייעץ מה לעשות עם ילדיו הקמים באמצע השינה מבוהלים ומפוחדים, אמר לו, שיניחו האב או האם את ידיהם על ראש הילד, ויאמרו מזמור "יושב בסתר". הם עשו כדברי רבינו וראו פלאות!

ד. שח אברך חשוב לפני רבינו שמידי לילה טורדים אותו חלומות קשים, אמר לו רבינו: "תוסיף בקריאת שמע שעל המיטה את המשפט: "והריני מכוון שעל ידי קריאת שמע יאיר הקב"ה בכל העולמות, ועל ידי הארה זו ישמיד את כל המזיקים, וכל ניצוצי הקדושה שבמזיקים יעלו ויכנסו בקדושה".

ה. פעם בא יהודי לבית רבינו בטענה שבאות עליו צרות, אמר לו רבינו: "תאמר בכל יום את הפסוק 'מי אל כמוך וכו' ג' פעמים, וכאשר תאמר 'ותשליך במצולות ים וכו' תכוון שכל הצרות יסולקו מעליך". והוסיף: "פשוט מאד שכל הנ"ל יש לומר רק לאחר תשובה ומעשים טובים".

ו. סגולה מספרו של רבנו "באתי לגני", שנשלחה אליו מאת הרב אליהו מני זיע"א: "ודע לך, שאם אירע חודש אייר או אלול או טבת, אחד מהשלוש אלו, שיום ח' בחודש הוא ביום ב' בשבוע, אותו יום ב' דווקא הוא יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד. וצריך לנהוג בו קדושה יתירה על אחת כמה וכמה [=במיוחד], ומה גם בלימוד. כי יום זה יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית, כי [יום זה] קדוש הוא. ומה גם ליודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה – יום זה מוכן לזה לעשותו בנקל. וכ"ש שלא ישים לדרך פעמיו ביום הנזכר, מחלליה מות יומת בר מינן, ושומר פתאים ה'".

לחצו כאן לקריאת סיפורי מופת על המקובל הנסתר חכם ששון מזרחי זצ"ל

הובא מאתר יהדות נט